Меню
Профил
Език

КАТЕГОРИИ

Най- търсени

ПРЕПОРЪЧВАМЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на предоставяните от търговеца услуги 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Аквазоо Груп“, гр. Бургас, ж.к. „М. Рудник“ бл. 133, ЕИК: 200143349, наричано за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по- долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния магазин, www.ribkite.bg, наричан по- долу ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

2. Сайтът www.ribkite.bg е специализиран електронен магазин за продажбата на декоративни риби, други водни обитатели, аквариумни растения и храни за тях.

3. Данни за Търговеца:

- Наименование: „Аквазоо Груп“ ЕООД;

- Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. Батак 19;

- Данни за кореспонденция: гр. Бургас, ул.Батак 19, email: sales@ribkite.bg, тел.+359 888 806319

-  Вписване в публичните регистри: ЕИК 200143349

- Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност

- Вписан в " Регистора на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 404213

4. Електронен магазин е електронен магазин, достъпен на адрес в интернет  www.ribkite.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко- продажба и доставка на предлаганите от Електронен магазин стоки, в това число:

- да извършват регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронен магазин и използване на допълните услуги за предоставяне на информация;

- да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронен магазин чрез интерфейса на страницата на Електронен магазин, достъпна в интернет;

- да сключват  договори за покупко- продажба и доставка на стоките предлагани от Електронен магазин

-  да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронен магазин, съгласно поддържаните от Електронен магазин начини на разплащане;

- да получават информация за нови стоки предлагани от Електронен магазин;

-  да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

5. Търговецът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

6. Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Електронен магазин чрез интерфейса на Търговеца, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.ribkite.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

7. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

8. Ползвателите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Електронен магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Търговеца на адреса на Електронен магазин в Интернет.

8a. Търговецът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Търговеца на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

9. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

10. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп. 

10а. Търговецът си запазва правото да продава на други търговци (партньори). За целта се създва на търговски акуант, който дава право на ползване  на преференциални цени.

 

II. РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

11. За да използва Електронен магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

12. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Търговеца.

13. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

14. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

15. В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа.

16. Ползвателят може да сключи договор за покупко- продажба и без да извършва регистрация в Електронен магазин;

 

III. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

17. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата наTърговеца, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите стоки в Електронен магазин.

18. Договорът се сключва на български език.

19. Договорът между Търговеца и Ползвателя представлява настоящите общ и условия, достъпни на адрес www.ribkite.bg/page/5/uslovia.html

20. Страна по договора с Търговеца е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя.

21. Търговецът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

22. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Търговеца. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Търговеца.

23. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Търговецът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства или по телефон.

24. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

 

IV. ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА:

25. Извършване на регистрация в Електронен магазин и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в Електронен магазин или без извършването на регистрация, като и в този случай е необходимо предоставянето на данни за Ползвателя.

26. Влизане в системата за извършване на поръчки на Електронен магазин чрез идентифициране с име и парола.

27. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Електронен магазин и добавянето им към списък със стоки за покупка.

28. Предоставяне на данни за извършване на доставката.

29. Избор на способ и момент за плащане на цената.

30. Потвърждение на поръчката.

 

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

31. Правилата на настоящия раздел V от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Електронен магазин, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

32. Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца са определени в профила на всяка стока на сайта на Електронен магазин.

33. Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Търговеца в профила на всяка стока в сайта на Електронен магазин.

34. Цените на стоките са в български лева

35. Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Търговеца и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- в профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Електронен магазин;

- при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба ;

- при финализиране на поръчката и осъществяването на обратна връзка между Доставчика и Ползвателя за уточняване на подробности относно поръчката;

35а. Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Търговеца.

36. Информацията, предоставяна на Ползвателите е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Търговеца  на Електронен магазин преди сключването на договора за покупко-продажба.

37. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Електронен магазин

38. Търговецът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

39. Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 

VI.  УСЛОВИЯ ЗА ОТКАЗ НА ИЗВЪРШЕНА ПОРЪЧКА.

40. Извършената поръчка може да се откаже във всеки един момент преди да бъде изпратена от Търговеца до Потребителя.

41.Отказът се осъществява чрез емейл до търговеца с обратен отговор до Потребителя или по телефона.

42. В случай на отказ от извършена поръчка Потребитял не заплаща неустойка. 

43. Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок  14 дни, считано от датата на приемане на стоката от потребителя  или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя.

44. За да упражни правото си на отказ Ползвателят следва преди изтичане на срока по т.43 от настоящите условия да информира търговеца за решението си чрез електронна поща, формуляр за обратна връзка,  или по друг подходящ начин, с който да е изразил недвусмислено желанието си за отказ от договора. В тези случай, Търговецът е длъжен незабавно да изпрати на Ползвателя потвърждение за получаване на отказа му.   

45. В случай, че ползвателят упражни правото си на отказ по т. 43, Търговецът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от ползвателя суми не по-късно от 14 дни , считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора, при условията на настоящия раздел, освен в случаите, когато стоката е вече изпратена и правото на отказ е извършено след изпращането й. 

45.а В случаите, когато стоката е вече изпратена и правото на отказ е извършено след изпращането й, Търговецът може да задържи платените от ползвателя суми, докато не получи стоките или Ползвателят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от дете се случи по- рано.

46. При упражняване правото си на отказ по т. 43 потребителят е длъжен да спази следните условия:

- стоката да е със запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, гладена, смачкана);

- не са налице повреди причинени от нормална употреба;

- запазена е оригиналната опаковка, консумативи, аксесоари, ако е имало включени такива.

47. Транспортните разходи по първоначалната доставка остават за сметка на Ползвателят, както и  тези свързани с  връщане на стоките след упражняване на правото по т.43. 

48. Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това ползвателя.  Ползвателят избира дали:

- Търговецът да възстанови платените от него суми в срок до 10 работни дни от датата, на която Търговецът е следвало да изпълни задължението си по договора;

- Търговецът да издаде ваучер за пазаруване за стойността;

- Ако Търговецът разполага с наличност да изпрати  друга стока по избор на клиента;

49. В случаите по т. 47, Доставчикът има право при съгласие от страна на Ползвателя да достави на същия стоки със същото качество и цена.

49a. Търговецът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

 

VII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ДОСТАВКА

50. Стоките избрани и поръчани от Ползвателите на Електронен магазин се изпращат посредством куриерска фирма ЕКОНТ след предварително извършено плащане съобразно начините на плащане използвани в Електронен магазин. Цените на доставката са поместени тук: http://www.ribkite.bg/page/7/tseni-za-dostavka.html

51. Цената на доставката е за сметка на купувача и се заплаща заедно със сумата на поръчката. 

52. Търговецът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

53. В сумата на доставката са включени и разходите по пакетаж на стоката.

53a. Срокът за изпълнение на поръчката включва избраното от Потребителя време + срокът необходим за обработка на поръчката, който до е 48 часа след извършване на поръчката. 

54. Срокът на доставка започва да тече след изрично потвърждение от страна Потребителя за удобен за него ден на доставка.

 55. Екипът на www.ribkite.bg  е длъжен да се свърже с Потребителя за потвърждаване и уточняване на деня за доставката в срок от 24 до 48 часа след изпращане на поръчката. 

55а.  За всички поръчки потвърдени  и уточнени от Потребителя и Търговеца до 15 ч. в дните от понеделник до петък- доставката се извършва на следващия ден.  

56. В случай че потребителят и Търговецът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Търговеца чрез сайта на Търговеца Електронен магазин, след изрично уточняване на удобен ден за Ползвателя. 

56а.В петък и събота и през официалните почивни дни, поръчки с жива стока се обработват, но не се изпълняват.Изпълняват се  най- рано в понеделник на следващата работна седмица или работен ден. 

57б. През зимния период на годината/от месец октомври до месец март на следващата година/се начислява допълнителна такса 3.50лв. за топъл пакет,който е необходим да поддържа подходяща температура за живите организми. 

57в. Търговците не се ползват от безплатна доставка (за поръчки над 100лв- доставката се заплаща допълнително на куриерската фирма).

 

VIII. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ:

57. В случаите, когато се касае за жива стока, Търговецът ДАВА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИСТИГАНЕТО НА ВОДНИЯ ОБИТАТЕЛ ЖИВ ПРИ Ползвателя, ПРИ ЕДНОВРЕМЕННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

- СТОКАТА ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ОТ ОФИС НА ЕКОНТ ДО 10 Ч В ДЕНЯ НА ДОСТАВКАТА.

- ПРИ СЛУЧАЙ НА СМЪРТ Е НЕОБХОДИМ СНИМКОВ МАТЕРИАЛ, УДОСТОВЕРЯВАЩ, ЧЕ ВОДНИЯТ ОБИТАТЕЛ Е БИЛ УМРЯЛ ПРИ ДОСТАВКАТА.

- ЦЕЛОСТТА НА ПАКЕТА, В КОЙТО Е ПОЛУЧЕН, НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАРУШЕНА.

- СНИМКАТА СЕ ИЗПРАЩА ЧРЕЗ ФОРМАТА ЗА РЕКЛАМА ЦИИ ИЛИ НА Е-МЕЙЛ АДРЕС: REZKLAMAZII@RIBKITE.BG  ДО ДВА ЧАСА СЛЕД КАТО Е ВЗЕТА ПОРЪЧКАТА ОТ КУРИЕРСКАТА ФИРМА 

- При всички други ситуации, извън посочената РИСКЪТ Е ЗА СМЕТКА НА КУПУВАЧА.

58. В случай, че се е наложило да се ползва ГАРАНЦИЯТА ЗА ПРИСТИГАНЕТО НА ВОДНИЯ ОБИТАТЕЛ ЖИВ ПРИ Ползвателя, ТЪРГОВЕЦЪТ по избор на Ползвателя: - възстановава парите  или - издава ваучер за

Ползвателят  избира дали:

-  Търговецът да възстанови платените от него суми в срок до 10 работни дни от датата, на доставката.

- Търговецът да издаде ваучер за пазаруване за стойността на жертвата; 

- Ако търговецът разполага с наличност да изпрати същата стока или друга, като в този случай повторните транспортни разходи са за сметка на Ползвателя;

 

IX.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

59. Търговецът е регистриран по Закона за данък върху добавена стойност и всички цени в Електронен магазин са в български лева с включен ДДС.

60. Цените на стоките в сайта на Търговеца са в български лева.

61. Минималната стойност на поръчката е 15.00 (цена с вкл. доставка и пакетаж) лв.

62. Плащането в Електронен магазин може да стане по един от следните начини:

а/  Банков превод: След завършване на поръчката, Клиентът извършва банков превод за сумата на поръчката. След получаване на сумата Търговецът уточнява детайлите по поръчката и достваката и изпраща стоката. 

Данни за банковия превод:  Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК

                                                    IBAN: BG34RZBB91551005075339

                                                   "АКВАЗОО ГРУП" ЕООД

                           

Като основание за банковия превод е необходимо да посочите номера на поръчката Ви.

 

б/ Easy pay: Плащането се извършва в офис на Изипей по микросметка на Търговеца.

в/ Epay.bg: Плащането се извършва чрез регистрация и вход на Клиента в системата на epay.bg.

Необходимо е предварителна регистрация на картата на Клиента съгласно условията за ползване на системата на epay.bg   

г/ Плащане с карта онлайн: Плащанията се извършват чрез системата на  Борика, която дава достатъчна защита за Вас и разплащателната Ви карта. Плащанията са защитени от Borica, Mastercard security code, Visa card security code, Verisign identity protection, Maestro.

 

 

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

63. Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

64. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

65. Търговецът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес http://www.ribkite.bg/page/4/politika-za-lichnite-danni.html

66. Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

67. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес http://www.ribkite.bg/forgot_pass.html

68. „Аквазоо Груп“ ЕООД е администратор на използваните лични данни по смисъла на Закона за защита личните данни. С това гарантира конфендициалност на личните данни на потребителите на сайта. Данните ще бъдат използвани само за нуждите на сключената сделка.

69. С приемането на общите условия, Ползвателят се съгласява да бъдат използвани личните му данни за осъществяване на сделката

 

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

70. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

71. Търговецът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване.

72. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Търговеца, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

73. Търговецът публикува тези общи условия на адрес http://www.ribkite.bg/page/5/uslovia.html, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

74. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

75. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

76. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

77. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на http://www.ribkite.bg/

 

Екипът на www.ribkite.bg